Övergripande kvalitetsplan.

Orientering.
Denna kvalitetsplan skall ses som komplement till vårt eget kvalitets program FR 2000 som är att jämföra med ISO 9000 // 14000. Certifiering kommer att ske under höst-vinter 2012-2013 av externa revisorer.

Bakgrund 

Detta dokument utgör en övergripande kvalitetsplan som är avsedd att tillämpas i den dagliga verksamheten med alla typer av uppdrag inom företagets verksamhet. Vardera uppdrag / projekt har således också en specifik kvalitetsplan som ligger till grund för det specifika objektet.

Att beakta och behandla innan uppdrag påbörjas.

ProjektInformation,

 • Typ av uppdrag
 • Beställare
 • Kontaktperson hos beställare
 • Uppdragets omfattning / läge / storlek / funktion
 • Vem och vilka är inblandade i uppdraget
 • Krav på kvalitetssäkring

Kontrakt.

Innan ett anbud lämnas skall följande uppgifter kontrolleras,

 • Vilka handlingar som ligger till grund för anbudet
 • Vilka tider som gäller för uppdraget
 • Ev. oklarheter som kan vara otydliga och kräver reservationer
 • Vilken typ av upphandling sker under, General , Total, Delad…

Innan ett uppdrag påbörjas,

 • Att kontrakt/beställning finns
 • Ev. reservationer / muntliga överenskommelser
 • Vilka krav som finns.

Dokumentation på följande sätt

 • Fråga/Svar på avvikelserapporter
 • Tilläggsofferter i största möjliga mån på ÄTA-arbeten
 • Annat sätt enligt överenskommet sätt för det enskilda projektet

Aktivitetsstyrning

För varje uppdrag skall följande fastställas,

 • Krav på teknisk utrustning
 • Krav på uppdragets bedrivande
 • Krav på kommunikation för olika aktörer inom uppdraget
 • Krav på kvalitetssäkring
 • Krav på möten med regelbundenhet
 • Krav på avvikelserapportering
 • Krav på särskilda insatser för kritiska arbetsmoment
 • Krav på särskilda ordningsregler och skyddsregler för uppdraget

Uppföljning

För varje uppdrag gäller

 • Ändringar mot kontraktshandlingar som görs under projektet skall dokumenteras på avvikelserapport eller fråga/svar
 • Justering / Rättelse skall omedelbart ske då fel påtalats eller upptäcks
 • Uppdragets arbetsledning ansvarar för att dokument inlämnas enligt kontrakt/beställning
 • Dokumentation skall förvaras i för projektet avsedd pärm och i enlighet till beställarens önskemål.

Kvalitetsmål

 • Övergripande kvalitetsmål skall vara att ge våra kunder den produkt som avtalats med de krav på kvalitet, utförande och leveranstider som gäller för projektet
 • Miljöhänsyn skall tas vid materialval och arbetsmetoder
 • Gällande lagar och förordningar skall uppfyllas såväl vid eget arbete som vid efterföljande led där vi har möjlighet att påverka och ev. styra dessa
 • Att genom goda erfarenheter ständigt förbättras

Kvalitetspolicy

Redovisas i särskilda dokument.

Miljö

 • Miljöansvarig ansvarar för att lagstadgade miljökrav efterlevs.
 • Miljöansvarig ansvarar för att beställarens och projektet miljökrav efterlevs.
 • För märkningspliktiga produkter skall varuinformationsblad (säkerhetsblad) lämnas till beställaren innan användning.
 • För att begränsa att miljöskadliga produkter används skall alltid granskning ske innan användning. Vid olämpliga produkter skall alltid alternativa lösningar undersökas.

Tidplan

 • För varje projekt som löper över längre tid skall tidplan upprättas.
 • Avstämning av tidplan skall göras regelbundet.
 • Erforderliga åtgärder skall i god tid tas då det vid avstämning konstateras att uppdrag ej följer tidplanen.

Organisation

Företagets Organisation,
VD - Per Johansson.
Kvalitet och Miljö - Per Johansson och Lennart Holm.
Skyddsombud - Björn Gustafsson.

Kollektivavtal

Företaget har kollektivavtal

© Plåtslagaren G.H. Johansson AB 
Stenhuggarvägen 9A, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel 08-644 10 45
Epost info@platslagaren.se